Fratrædelsesgodtgørelse for funktionærer

Hvis en medarbejder har været ansat i den samme virksomhed i mange år, men bliver opsagt af sin arbejdsgiver i slutningen af sit arbejdsliv, kan have svært ved at finde ny beskæftigelse.

Det er baggrunden for funktionærlovens regler om fratrædelsesgodtgørelse.

Betingelser

Funktionærloven giver kun funktionærer ret til fratrædelsesgodtgørelse. Medarbejdere, der ikke er omfattet af funktionærloven, har således ikke krav på fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærloven, men kan være omfattet af en kollektiv overenskomst, der giver ret til fratrædelsesgodtgørelse.

Medarbejderen skal have mindst 12 års anciennitet for at få ret til fratrædelsesgodtgørelse. 12 år anciennitet giver ret til en fratrædelsesgodtgørelse på 1 måneds løn.

Har medarbejderen været ansat i 17 år eller mere, udgør fratrædelsesgodtgørelsen 3 måneders løn.

En medarbejder med 12 eller 17 års anciennitet får dog kun ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis han eller hun bliver opsagt (eller uberettiget bortvist) af arbejdsgiver. Hvis medarbejderen selv siger op, eller hvis medarbejderen væsentligt misligholder sit ansættelsesforhold og på den baggrund bliver bortvist, mister medarbejderen også retten til fratrædelsesgodtgørelse.

Beregning af fratrædelsesgodtgørelse

Fratrædelsesgodtgørelsen skal svare til 1 eller 3 gange medarbejderens månedsløn.

Månedslønnen udgøres ikke bare af medarbejderens grundløn, men også af pensionsbidrag, provision, bonus og eventuelle andre løndele. Hvis medarbejderen har haft løngoder til rådighed og er blevet beskattet heraf under sin ansættelse, har medarbejderen desuden ret til at få tillagt den skattemæssige værdi af goderne til lønnen, således at de også kommer til at indgå i fratrædelsesgodtgørelsen.

Der skal derimod ikke beregnes ferie af fratrædelsesgodtgørelsen.

Men min medarbejder går direkte på pension?

Tidligere ville det have betydet, at medarbejderen mistede retten til fratrædelsesgodtgørelsen, fordi der så ikke længere var et hensyn at tage til overgangsperioden, hvor medarbejderen forventeligt ville have svært ved at finde arbejde.

Derudover gjaldt der en regel om, at hvis medarbejderen havde nået pensionsalderen, og havde mulighed for at modtage arbejdsgiverbetalt pension, som medarbejderen var indtrådt i inden han eller hun fyldte 50, ville medarbejderen ikke have ret til en fratrædelsesgodtgørelse alligevel.

Den sidstnævnte regel gjaldt uanset, om medarbejderen ønskede at forblive på arbejdsmarkedet, og EU-Domstolen fandt derfor i den såkaldte “Ole Andersen-sag”, at reglen var i strid med forbuddet mod aldersdiskrimination.

På den baggrund blev funktionærloven ændret i 2014, således at fratrædelesgodtgørelsen skal udbetales, uanset om medarbejderen fortsætter på arbejdsmarkedet eller går på pension. Fratrædelsesgodtgørelsen har således i højere grad karakter af en “tak for indsatsen” end noget andet i dag.

Jeg har hørt, at man også skal betale noget ved 15 år anciennitet?

Indtil lovændringen vedrørende muligheden for at gå på pension, havde medarbejdere med henholdvis 12, 15 og 18 års anciennitet ret til en fratrædelsesgodtgørelse på henholdsvis 1, 2 og 3 måneders løn, hvis de blev opsagt.

I forbindelse med lovændringen beskrevet i forrige afsnit blev disse trin imidlertid ændret, således at det alene er afgørende om medarbejderen har 12 eller 17 års anciennitet.

Mellemtrinnet på 15 års anciennitet, der gav ret til 2 måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse er således blevet fjernet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *