Udarbejdelse af ansættelseskontrakter

Vi kan bistå med at udarbejde ansættelseskontrakter for både nye og nuværende medarbejdere, lige som vi kan hjælpe med at sikre, at jeres medarbejdere modtager de nødvendige skriftlige oplysninger i forbindelse med ændringer af deres arbejde.

Der gælder nemlig helt bestemte regler for, hvilke oplysninger en ansættelseskontrakt skal indeholde. Opfylder I ikke disse regler, kan medarbejderen i værste fald kræve godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis, lige som eventuelle fortolkningsspørgsmål typisk vil blive afgjort til fordel for medarbejderen.

Bliv kontaktet af advokat Lise Moth.

Udfyld kontaktformularen herunder – så vender jeg hurtigt tilbage. Første opkald er altid både gratis og uforpligtende.


Det er ansættelsesbevisloven, der fastsætter reglerne for, hvad en ansættelseskontrakt skal indeholde. Ansættelsesbevisloven indeholder en række mindstekrav til bestemte oplysninger, der i hvert fald skal være i ansættelseskontrakten. Det drejer sig om følgende:

  • Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse.
  • Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, og om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.
  • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.
  • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
  • Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse. Er ansættelsen tidsubestemt, er det tilstrækkeligt at skrive begyndelsestidspunktet.
  • Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
  • Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.
  • Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer.
  • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
  • Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

Ud over de specifikke forhold, der oplistes i ansættelsesbevisloven, skal ansættelseskontrakten også beskrive øvrige væsentlige ansættelsesvilkår. Hvis medarbejderen eksempelvis er omfattet af en konkurrence- eller en kundeklausul, er denne klausul kun gyldig, hvis den er indgået skriftligt.

Sker der senere ændringer i en medarbejders ansættelsesvilkår, skal medarbejderen have skriftlig oplysning herom, uanset om det er medarbejderen eller virksomheden, der har ønsket at gennemføre ændringerne.

Hvis ansættelseskontrakten indeholder fejl, eller der mangler oplysninger heri af betydning for ansættelsesforholdet, kan medarbejderen have krav på en godtgørelse for denne mangel.

Godtgørelsens størrelse afhænger af sagens omstændigheder, herunder hvor grov en fejl der er tale om, om medarbejderen har anmodet om en ny ansættelseskontrakt en eller flere gange, uden at dette er blevet imødekommet, og om fejlen har givet anledning til tvist.

Godtgørelsen vil typisk være på 1.000 – 25.000 kr., men i meget grove tilfælde er der mulighed for at tilkende medarbejderen en godtgørelse på op til 20 ugers løn.

Ud over godtgørelsen risikerer du som arbejdsgiver, at ansættelseskontrakten bliver fortolket til fordel for medarbejderen, hvis der opstår tvivl om, hvordan ansættelseskontrakten skal forstås.