Hvornår må jeg bortvise en medarbejder?

Du må bortvise en medarbejder, hvis medarbejderen væsentligt har misligholdt sit ansættelsesforhold.

Bortvisning er en voldsomt sanktion, der rammer den pågældende medarbejder hårdt, båder personligt og økonomisk, da en (berettiget) bortvisning også giver medarbejderen karantæne i a-kassen. Medarbejderen kan derfor ikke få udbetalt dagpenge i de første 3 uger efter bortvisningen.

Af samme grund skal der også meget til, før en bortvisning vil være berettiget. Det er imidlertid situationer, hvor en bortvisning vil være berettiget.

Hvis medarbejderen stjæler fra eller bedrager sin arbejdsgiver, hvis medarbejderen truer eller er voldelig overfor en kollega eller en leder, eller hvis medarbejderen bevidst påfører arbejdsgiveren skade, eksempelvis ved at udlevere forretningshemmeligheder til arbejdsgiverens konkurrenter, kan det være bortvisningsgrund.

Bortvisning forudsætter, at medarbejderen har foretaget en aktiv handling og vil kun i helt særlige tilfælde komme på tale, hvis medarbejderen forholder sig passivt og ikke opfylder en forpligtelse, der pålægger medarbejderen som led i ansættelsesforholdet og dette ikke sker ved en fejl eller forglemmelse.

Dog kan manglende overholdelse af medarbejderens arbejdsforpligtelse i sig selv være tilstrækkeligt til, at medarbejderen kan bortvises. Hvis eksempelvis medarbejderen nægter at udføre arbejde, der (berettiget) er pålagt ham, udebliver fra arbejde uden lovlig grund eller møder medarbejderen konsekvent for sent, vil det kunne være tilstrækkelig groft til, at medarbejderen kan bortvises.
Det kan efter omstændighederne være nødvendigt at give medarbejderen en advarsel, inden der skrides til bortvisning, så medarbejderen får lejlighed til at forbedre sin arbejdsindsats og undgå bortvisning. Hvis eksempelvis medarbejderen har for vane at komme for sent på arbejde, vil dette kunne berettige en bortvisning, forudsat at medarbejderen forinden har fået en skriftlig advarsel om, at gentagelse vil medføre bortvisning.
Derudover kan det have betydning, om medarbejderen har en god grund til at tro, at den pågældende adfærd konkret accepteres hos arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren gennem længere tid har set gennem fingre med en grov tone på arbejdspladsen eller med, at medarbejdere konstant møder for sent eller går, før deres vagt er overstået, er arbejdsgiver nødt til at gøre medarbejderne opmærksomme på, at den pågældende adfærd ikke er acceptabel, og at gentagelse vil føre til bortvisning.
En advarsel kan således gøre mindre forseelser grove og kan understrege over for medarbejderne, at en adfærd, de troede var acceptabel, ikke er det alligevel med den konsekvens, at overtrædelse af advarsel vil medføre bortvisning.
Der kan dog være tilfælde, der er så grove, og hvor medarbejderen burde kunne sige sig selv, at arbejdsgiver ikke vil acceptere den pågældende adfærd. Tyveri, returkommission, vold og lignende vil stort set altid medføre, at en bortvisning er berettiget, hvis det pågældende forhold kan bevises.
Det er dog vigtigt, at du reagerer hurtigt efter, at du har opdaget den kritisable adfærd, så medarbejderen ikke får en forventning om, at den pågældende adfærd ikke var så slem. Der bør derfor ikke gå mere end et par dage, fra du bliver opmærksom på medarbejderens adfærd, til du oplyser vedkommende om, at han er bortvist.
Hvis der er tale om forhold, som skal undersøges yderligere, kan du overveje at suspendere medarbejderen i mellemtiden for på den måde at signalere, at forholdet kan få konsekvenser. En suspension betyder, at medarbejderen ikke skal møde på arbejde, men skal stå til rådighed og har krav på at få sin løn udbetalt. Du kan dog ikke suspendere medarbejderen i længere tid uden at træffe afgørelse om, hvad der skal ske.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *