Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger

Hvilke behandlinger foretager vi?

Moth Advokatfirma er selvstændig dataansvarlige ved behandling af personoplysninger i forbindelse med varetagelse af sager for vores klienter, idet vi efter de advokatetiske regler er ansvarlige for den rådgivning, vi har givet. Vi skal bl.a. kunne stå på mål for, at rådgivningen er baseret på et fyldestgørende oplyst grundlag.

Desuden er vi som advokater underlagt en række forpligtelser i anden lovgivning, som indebærer, at vi ikke til fulde kan arbejde efter instruks fra vores klienter, herunder f.eks. i forhold til sletning af personoplysninger.

Moth Advokatfirma behandler fortrolige oplysninger om vores klienter og om personer (tredjeparter), der har tilknytning til vores klienters sager. Der er både tale om almindelige oplysninger omfattet af artikel 6 i databeskyttelsesforordningen og af § 6 i databeskyttelsesloven, og cpr-numre, som er reguleret i databeskyttelseslovens § 11, samt oplysninger omfattet den særlige kategori af data reguleret i databeskyttelsesforordningens artikel 9 og databeskyttelseslovens § 7. I sagerne kan også indgå oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8.

Oplysningerne indsamles primært fra vores klienter. I mange tilfælde indsamles oplysninger dog også fra andre – herunder modparten og andre aktører i sagerne.

Alt afhængig af sagen vil oplysningerne i forbindelse med behandlingen af vores klientsager blive udvekslet med de relevante eksterne aktører – det være sig modpart, vidner, fagforening, arbejdsgiver, kommuner, statslige myndigheder, voldgiftsnævn, domstolene mv.

Al udveksling af data er dog i det hele betinget af, at en indsamling, registrering og videregivelse er nødvendig i den konkrete sag for at kunne bistå klienten bedst muligt.

Ud over at behandle personalesager samt bistå vores klienter behandler vi også oplysninger til brug for at kunne forfølge vores legitime interesse til at administrere vores forretning – herunder at kunne forbedre, udvikle og markedsføre vores rådgivningsydelser.

For så vidt angår vores markedsføring behandles udelukkende almindelige personoplysninger om brugeradfærd på vores hjemmeside (cookies – du kan finde vores cookiepolitik her) til brug for diverse markedsføringstiltag særlig på diverse sociale medier.

Hos Moth Advokatfirma bestræber vi os altid på at behandle så få oplysninger som muligt og i så kort tid som muligt. Vores behov for at behandle og opbevare oplysninger afhænger dog i høj grad også af vores forpligtelser som arbejdsgiver og af vores advokatetiske forpligtelser, herunder bl.a. pligten til at yde behørig grundig rådgivning til vores klienter.

Vi bestræber os desuden på i alle sammenhænge at beskytte personoplysningerne såvel teknisk som organisatorisk, eftersom mængden og karakteren af oplysninger selvsagt indebærer en kontinuerlig risiko for krænkelse af personoplysninger og de registreredes rettigheder, hvis ikke man sikrer sig fortrolighed, og at der er styr på alle data.

Hvordan sørger vi for at passe på dine oplysninger?

Moth Advokatfirma prioriterer databeskyttelse højt både af hensyn til vores private klienters integritet og af hensyn til fortroligheden over for klienter. Til sikring af dette har vi gennemført både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som løbende bliver vurderet og opdateret.

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Vi anvender en række tredjeparter til behandling af personoplysninger. Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Hvornår slettes oplysningerne?

Moth Advokatfirma sletter personoplysninger, når der ikke længere er et arbejdsbetinget behov for at behandle dem. I udgangspunktet opbevares oplysninger tilknyttet vores klienters sager i 10 år efter sagens afslutning, hvorefter de slettes i det hele. Opbevaringsperioden er dikteret af vores rådgiveransvar, og den omstændighed er den absolutte frist for at kunne gøre et rådgiveransvar gældende er 10 år. Har vi givet en gratis forhåndsvurdering, kan vi af samme grund også finde det nødvendigt at opbevare mailkorrespondancen med vores vurdering i 10 år.

Derudover er vores opbevaringsperioder afhængig af de forpligtelser, vi er underlagt i særlovgivningen. Eksempelvis kan oplysninger om vores klienter og modparter (uden selve sagsmaterialet) opbevares i længere tid af hensyn til at kunne varetage vores forpligtelser om interessekonflikter efter de advokatetiske regler.

Hvad er dine rettigheder?

Du har som registreret en række rettigheder, som Moth Advokatfirma er forpligtet til at opfylde som følge af vores dataansvar.

Du kan derfor altid kontakte os for at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Du kan også kontakte os, hvis du ønsker, at dine personoplysninger bliver slettet, hvis du ønsker, at Moth Advokatfirma begrænser behandlingen af dine oplysninger, hvis du vil gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysninger om dig, eller hvis du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet.

Du kan kontakte os på vores e-mail- eller postadresse (se nedenfor).

Hvordan kan du kontakte os?

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet nedenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående adresse eller e-mail.

Moth Advokatfirma ApS
CVR-nr. 37762113
Granhøjvej 8, 1.Sal
8600 Silkeborg
E-mail: lise@moth-adv.dk

Klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over Moth Advokatfirmas behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at klage over Moth Assets’ behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.